Hình: Máy phân tích màu 1
 
 
Hình: Máy phân tích màu 2
 
 
Hình: Máy phân tích mẩu thử